SolarFuture strävar efter att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet, kunnande och nytänkande.

Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

Välkomna! Det är enklare att snacka med SolarFuture!

SolarFuture är ett ungt tillväxtföretag med en verksamhet som omfattar ett unikt koncept med produkter och tjänster. Konceptet utgörs av heltäckande service inom solenergi med installationsentreprenader, tekniska konsulttjänster och distribution av produkter och system för produktion av förnyelsebar solenergi.

Vårt erbjudande

 • Totalentreprenad och Installationsentreprenader
 • Projekt och idéutveckling
 • Projektledning
 • Projektering och design
 • Effektiva inköp och produktleveranser
 • Montering och kvalificerat installationsarbete
 • Systemövervakning och kontroll
 • Service, underhåll och jour
 • Tekniska konsulttjänster 
 • Distribution av produkter och system för produktion av solenergi
 • Försäkringar och finansieringslösningar

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och säkert sätt tillämpar SolarFuture ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 (AFS 2003:4, AFS 2008:15).

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under hela entreprenadtiden.

Hållbarhetsarbete

SolarFuture arbetar för ett hållbart företagande genom att erbjuda kreativa och upplysande affärssammanbeten och att bidraga till ett ökat kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera till sunda och lönsamma affärer kring solenergi men också att inspirera och skapa nyfikenhet till ökad kompetens i samhället och ökad användning av hållbar energi.

För SolarFuture innebär ett hållbart företagande en långsiktig ansvarsfullhet. Miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer ska utgöra grunden för företagets verksamhet. Hållbarhetsarbetet omfattar såväl företagets anställda som företagets leverantörer eftersom dessa är en väsentlig del i SolarFuture leveranskedja.

Miljömässigt – miljöhänsyn ska genomsyra alla delar av verksamheten. Produkter och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Vi agerar för att minska utsläpp av koldioxid och att minska förbrukningen av ändliga resurser och verkar systematiskt för ökad användning av solenergi.

Socialt – vår verksamhet och tjänster ska inge trivsamhet, inspiration och stöd för såväl enskilda individer som våra kunders verksamhet.

Etik – vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en säker och respektfull arbetsplats. Vi förväntar oss en hög moral hos våra medarbetare och att de har ett etiskt förhållningssätt. Vi ska genom god affärsetik upprätthålla en trovärdighet, både inom företaget och mot våra kunder.

Jämställdhet och mångfald – vårt arbete med jämställdhet och mångfald syftar till att skapa lika villkor för alla medarbetare i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Alla medarbetare ska kunna arbeta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för diskriminerande behandling eller trakasserier.

Arbetsmiljö – genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi en god arbetsmiljö relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. För oss är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att individuellt och genom samverkan utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet. Detta främjas genom ett gott ledarskap. Varje medarbetare har ett ansvar i det gemensamma arbetsmiljöarbetet och i skapandet av ett gott företagsklimat.

Ekonomiskt – vi ska skapa ”värden” både för företaget och för våra kunder ur ett långsiktigt perspektiv. Därför strävar vi efter väl genomförda uppdrag med få felaktigheter, nöjda kunder och god lönsamhet.

Mikael Karlsson, VD
SolarFuture Sverige AB

Uppförandekod (code of conduct)

SolarFutures huvuduppgift är att arbeta för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi och att erbjuda inspirerande och hållbara solcellsanläggningar för att skapa långvariga relationer med nöjda kunder. SolarFutures verksamhet skall vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt accepterad över tiden.

För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar gentemot våra medarbetare, partners och samhället i allmänhet. Där av har vi utarbetat en policy som vi kallar SolarFutures uppförandekod (code of conduct) för vårt agerande och verksamhet.

Medarbetare hos SolarFuture skall:

 • verka i enlighet med företaget allmänna riktlinjer och policys
 • agera för sund konkurrens och motverka otillbörlig påverkan så som mutor
 • föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner och motverka svartarbete samt övrig ekonomisk brottslighet
 • agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller ge förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet
 • i förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas och ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt
 • utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol
 • i samband med våra projekt och uppdrag ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer och andra affärspartners följer principerna i vår uppförandekod.

Alla våra medarbetare är väl insatta i SolarFutures uppförandekod (code of conduct) och ställer sig bakom denna och kommer att verka efter dess principer och innebörd. Vi förbinder oss att utbilda, informera och implementera kring uppförandekoden samt vidta aktiva och tydliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa och motverka avsteg från uppförandekoden inom vårt företag. Om tvivel uppstår om hur en medarbetare skall agera skall medarbetaren i första hand kontakta företagets styrelse.

Mikael Karlsson, VD
SolarFuture Sverige AB

Styrelse

Stig Weberg-Petersen
Styrelseledamot

Ägare av SolarFuture AB
Ägare av ENCO
Elektroingenjör med mer än 30 års erfarenhet från dansk byggbransch

Lars Ladekjær
Styrelseledamot

Ägare av SolarFuture AB
Projektledare SolarFuture
Elektriker och uppfört flera hundra anläggningar bl a några av Danmarks och Grönlands största solcellsanläggningar

Mads Christensen
Styrelseledamot

Ägare av SolarFuture AB
VD SolarFuture ApS
Utbildad konstruktör och master of construction management
Mångårig erfarenhet som ansvarig för projektledning och projektering av solcellsanläggningar

Mikael Karlsson
VD och Styrelseledamot

Ägare av SolarFuture AB
Mångårig erfarenhet från konsult-, bygg- och miljö samt solcellsbranschen i Sverige

Christian Rasmusson
Styrelseordförande och Styrelseledamot

Advokat och ägare av Öresund Advokat AB
Mångårig erfarenhet från svensk byggbransch

enco-el

Fakta ENCO – EL GRUPPEN

 • Medarbetare: 200
 • Kontor: 1000 m²
 • Lager: 500 m²
 • Etablering: Centrala Köpenhamn
 • Startades: 1930
 • Omsättning: 200 MSEK (2020)

Historik

SolarFuture grundades 2014 i Danmark och 2020 i Sverige som en avknoppning från ENCO. ENCO är ett av de mest meriterade och gedigna VVS, el och energiföretaget inom dansk byggbransch och har varit verksamma sedan 1930-talet.

SolarFuture erbjuder i samarbete med en slagkraftig konstellation av internationella entreprenörer, så som SPR Energie GmbH, Solarpark ApS, Solara ApS och ENCO AS, kvalificerad teknisk kunskap och resurser som täcker hela produktionskedjan från idéutveckling till uppförandet av en färdig solcellsanläggning.

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och leverantörer har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med SolarFuture!