Salgs- og leveringsbetingelsersolarfuture-logo
for varer og ydelser leveret
af SolarFuture ApS

Gyldig fra 1. august 2016

 1. Gyldighed

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer, varer og ydelser fra SolarFuture ApS,

i det følgende kaldet SF, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Tilbud

Alle priser er angivet i danske kroner. Prisen angivet på ordrebekræftelsen er den endelige pris, og inkluderer produktets pris, ekspedition, emballering, forsendelse, og alle relevante skatter og moms.
Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte produkter.

Tilbud er, medmindre andet er angivet gyldig i 1 måned fra tilbudsdato, og altid med forbehold for mellemsalg og udsolgte varer. Angivne priser er med forbehold for evt. regne- eller skrivefejl. 

 

 1. Ordrer/ordrebekræftelser

Bestilling foregår efter accept af fremsendte skriftlige tilbud, og kan enten ske telefonisk på +45 7070 7410 eller via email: info@solarfuturepro.dk. En ordrebekræftelse bliver derefter tilsendt kunden via email.

Ordrer er først forpligtende for SF efter, at SF har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.

Alle ordrer leveres til bekræftet pris, dog for rammeordrers vedkommende, som måtte strække sig over mere end 3 måneder, tages forbehold for ændringer i leverandørpriser, kursændringer og andre udenfor SF’s kontrol forekommende forhold.

 

 1. Forsendelses- og leveringsbetingelser

Alle bekræftede leveringstider er afgivet efter bedste overbevisning. SF påtager sig ingen erstatning for evt. forsinkelser eller følger heraf, ej heller giver dette køber ret til at ophæve købet uden SF’s accept.

Ligeledes yder SF ingen former for erstatning ved evt. fejlmærkning/fejlleverancer, udover omlevering af varerne til oprindelig adresse. Dette inkl. betaling for fragt på samme vilkår som originalforsendelsen.           

Alle produkter der ikke kommer direkte fra vores leverandører sendes med Schou Danielsen Logistik, Odense/Postnord fra enten vores lager i Glostrup eller fra Kliplev, Aabenraa hvis ikke andet er aftalt. 

Leveringstiden på komplette CIS-solcelleanlæg, er normalt ca. 2 uger inkl. transport for produkter der er lagervare ellers ifølge nærmere aftale.

SF ønsker så vidt muligt at levere en bestilling samlet, og da kan leveringstiden, ved køb af flere produkter, svare til produktet med længst leveringstid, hvis ikke andet aftales.

Leverance sker DAP (frit kundens adresse) ifølge Incoterms 2010 og CMR reglerne 

(se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59234 ). 

Ved modtagelse af produktet, skal dette sammenholdes med følgeseddel/ordrebekræftelse/pakkeseddel. Kontroller forsendelsen for transportskader inden der kvitteres for modtagelsen, såfremt der er skade skal der gøres indsigelse over for transportfirmaet på stedet.

VIGTIGT! Har emballagen tegn på skade ved modtagelse af forsendelsen, skal pakken åbnes i overværelse af chaufføren.

At kvittere for modtagelsen, er det samme som at sige: ”at forsendelsen/produktet er i orden”.

Er produktet beskadiget påføres kvitteringen ”beskadiget” og foto tages af skaden, hvorefter SF straks skal kontaktes.

Opdages skaden først, efter forsendelsen er åbnet, skal SF kontaktes senest 8 dage efter modtagelse.

Det er også muligt at afhente produkter på SF’s lageradresse i Glostrup eller Kliplev, Aabenraa efter nærmere aftale.

 

 1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er standard før levering af det komplette anlæg / alle bestilte produkter ifølge ordrebekræftelsen.

Ved en specialaftale kan betalingen sker á to omgange :

 1. Senest 10 dage før levering betales 70% af det fulde fakturabeløb.
 2. 5 dage efter levering af det komplette anlæg på kundens adresse betales 30% restbetaling.

Betaling kan kun foregå ved bankoverførsel til vores bankkonto i Danske Bank 4316 11565786.

SF tager ikke imod kontanter eller kreditkort.

 

Hvis der er aftalt delleverancer følger hver ovennævnte betingelser.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. reklamation eller andre evt. modkrav, uden at dette er skriftlig accepteret af SF. Ved betaling efter forfald debiteres køber renter i henhold til den til enhver tid, af SF fastsatte rentesats.

 

 1. Faktura

Faktura sendes til kunden via email eller EAN nummer, og danner grundlag for betaling. 

 

 1. Garanti

Alle SF’s produkter er omfattet af 2 års garanti i henhold til gældende lovgivning fra den dag produktet modtages, forudsat korrekt installation er udført af en af SF godkendt KSO certificeret el-installatør. Solcellemoduler fra STION og invertere fra SolaX Power har 10 års standard produktgaranti. 

På solcellemodulerne ydes 25 års effekt-garanti fra producenten, hvilket betyder, at STION garanterer, at effekten på solcellerne efter 10 år maksimalt vil falde til 90% af effekten ved ny-installation, og efter 25 år maksimalt vil falde til 80% af effekten ved ny-installation.

Leveringsomkostningerne for evt. returnering af produkt påhviler kunden. Synlige defekter eller mangler skal meddeles SF på leveringsdagen eller senest dagen efter.

 

 1. Returnering

Varer kan aldrig returneres, uden at dette forinden er skriftligt aftalt, og vil i modsat fald altid være for kundens fulde regning og risiko. Er der modtaget et defekt eller fejlleveret produkt, skal SF kontaktes for aftale om returnering.

SF vil ligeledes nægte modtagelse af ufranko returforsendelse uden forudgående aftale.

Enhver aftalt returnering skal ske forsvarligt og på en måde så yderligere skade ved returnering undgås.

 

 1. Reklamation

Evt. reklamation skal meddeles SF hurtigst muligt, så evt. fejl kan afhjælpes omgående, således kan der ikke reklameres over varer som ”opsamles over tid”. SF vil altid behandle enhver evt. reklamation hurtigt og seriøst med rapport til kunde over tiltag for at eliminere gentagelser.

For anerkendelser af reklamationer/erstatningsleverance/kreditnota, skal følgende være opfyldt:

 1. A) For evt. transportskade reklameres inden 8 dage, dette med kopi af fragtbrev med påtegnet anmærkning og befragters underskrift.
 2. B) Varerne må ikke have været udsat for nogen former for montage eller bearbejdning.
 3. C) Reklamation senere end 3 måneder efter levering, betragtes som ”forældede”.
 4. D) Varer som aftales returneret for inspektion evt. sortering eller bearbejdning, er det kunde pligtig at returnere i originalemballage.

 

 1. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver, indtil fuld betaling af renter og øvrige omkostninger medregnet, SF’s ejendom.

Solcellemoduler, invertere, montagesystem og andre varer, vil ikke kunne udleveres, uanset de er betalte, såfremt der er skyldige beløb for varer/ydelser i øvrigt.

 

 1. Produktansvar

For skade på personer eller ting, der er følge af fejl ved leverede produkter, hæfter SF udelukkende i det omfang ansvaret kan pålægges SF. Dog fraskriver SF sig ethvert erstatningsansvar for tidstab, driftstab, avancestab eller lignende indirekte tab. SF kan ligeledes aldrig ifalde erstatningsansvar for fejl, som følge af dårlig konstruktion eller montage, hvor dette er udført af køber, eller skade opstået som følge af forkert eller skødesløs brug/anvendelse, evt. som følge af mangelfuld brugsvejledning udarbejdet af køber.

 

 1. Service

Ved behov for service skal SF kontaktes. Dette kan enten ske hos kunden og aftales i hvert tilfælde. Ønskes produktet fremsendt til service sker dette ved fremsendelse, som kunden betaler. Inden produktet afsendes skal der vedlægges en beskrivelse af problemet. Produktet vil blive repareret hurtigst mulig.    

Efter reparation sendes produktet fragtfrit tilbage til kunden såfremt dette er en garantireparation.

I tilfælde at SF’s teknikker/leverandør ikke finder fejl på et returneret produkt, sendes produktet retur for kundens regning samt et gebyr på kr. 300.

SF dækker ikke håndværkerudgifter eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af produktet.

 

 1. Retssager og tvister

SF kan ikke drages til ansvar for skader, af legemlig såvel som materiel art, der følger af funktionsfejl eller forkert brug af de solgte produkter. 

Evt. tvister der ikke kan løses på anden måde løses efter dansk ret, og med værneting i den retskreds i Danmark, hvor S til enhver tid har sit værneting. Dvs. d.d. Retten i Glostrup.

solarfuture-logo