Hur fungerar solceller

En solcell är en tunn kiselbaserad halvledarplatta som omvandlar solenergi till elektrisk energi. När solljuset träffar solcellen överförs energin från fotoner i solljuset till elektroner i solcellen. De exciterade elektronerna avleds sedan vidare via ett tunt silvertrådsnät till en likströmskrets. 

Ett solcellssystem består av flera solceller som byggs ihop i serie till en solcellspanel och sammankopplas ytterligare till en sträng med flera seriekopplade paneler. Strömmen i en sträng med ett 20-tal solcellspaneler är ca 8 – 10 ampere (A) och uppemot 700 – 900 volt (V). Hela systemet består av flera parallellt sammankopplade strängar som ansluts till en eller flera växelriktare som tillsammans utgör huvuddelarna i en solcellsanläggning.

Växelriktare har i uppgift att omvandla solcellernas producerade likström till växelström. Via växelriktaren säkerställs att mesta möjliga effekt erhålls genom att matcha strängarna av solpanelerna på ett optimalt sätt. Det finns olika typer av växelriktare med olika egenskaper. Den största skillnaden är hur de kopplas till solpanelen och hur många som behövs i systemet. 

Solcellerna kan även integreras på och i byggnaden för att ersätta annat byggnadsmaterial. Det kan vara en fasad eller ett tak som består av solceller som därmed inte bara skyddar byggnaden för väder och vind utan även samtidigt producerar miljövänlig el. 

Det finns inga begränsningar kring storlek eller utformning av en solcellsanläggning. Solceller finns i många storlekar, utseenden och kvaliteter där produktval och anpassning är viktiga aspekter i projekteringen. Ofta är det dock den önskade elproduktionen och de byggnadstekniska förutsättningarna som är begränsande, så som ventilation kring solcellspanelerna, vind och snölaster, takets bärighet, solpanelernas lutning eller riktning mot solen. Skuggning av solpanelsytan är också en viktig parameter då en skuggning på en liten del av panelytan kan hindra elproduktionen i hela den seriekopplade strängen och därmed orsaka en större produktionsminskning över tiden.

Solcellsanläggningar har en livstid på mer än 30 år och en investering i ett solcellssystem är ofta återbetald inom 10 – 15 år.

HVORDAN VIRKER SOLCELLER

Solcelleanlæg producerer elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellerne og ikke solstrålerne. Derfor bliver der også produceret strøm, selvom det er overskyet.

Et solcelleanlæg består af en række moduler med solceller, som er koblet sammen. De kan både placeres på en bygnings facade, på et tag eller på jorden for den sags skyld. Solcellemodulerne kan også bruges som byggeelementer – eksempelvis som facadebeklædning og som solafskærmning, så de både producerer el og skærmer mod solen. Et solcelleanlæg har en levetid på 30 år.

I princippet er der ingen begrænsninger for et solcelleanlægs størrelse og anvendelse. Solcellemoduler findes i mange størrelser, udseender og kvaliteter.

I bund og grund er det den ønskede effekt og de fysiske muligheder ved opsætningen, der afgør størrelsen og den rette placering. I tæt samarbejde med vores team af fageksperter finder vi frem til den mest optimale løsning for jer.

Solceller producerer jævnstrøm fra solens lys, og styrken afhænger af solcellemodulets størrelse og sollysets intensitet. Før jævnstrømmen kan bruges i stikkontakten, skal den omdannes til vekselstrøm. Det sker ved hjælp af en såkaldt inverter, der både kan placeres indenfor og udenfor i nærheden af elmåleren. Fra inverteren løber strømmen ud i husets stikkontakter, og når der er behov, suppleres der med strøm fra elselskabet.

BYGGNADSMONTERING

Ett solcellssystem förbättrar en byggnads miljöprestanda och därmed ökar fastighetens värde. För platta tak används två lösningar: ballastsystem eller fast monterade. Solcellssystemet kan också integreras i taket vid sluttande tak.

MARKANLÄGGNING

Fördelen med markmonterade installationer är att den inte begränsas av till exempel en byggnads utformning utan kan placeras så att maximal produktion uppnås.

ENERGILAGRING

Med ett hybridsystem lagras överskottsel från solcellssystemet i batterier och möjliggör egen konsumtion av solenergi även när solen inte skiner.

FÄRGADE SOLCELLER

I applikationer där design och färgmatchning är viktigt kan eleganta och estetiska lösningar åstadkommas med färgade solceller.

SERVICE OCH JOUR

Genom att teckna ett serviceavtal med Solarfuture kontrolleras och säkerställs driften under hela solcellssystemets livslängd.

KONSULTTJÄNSTER

Tekniska konsulttjänster och rådgivning så som projektutveckling och projektledning betyder för oss att vi tar ansvarar för hela processen från idé och projektering till färdig solcellsanläggning. Vi för samman kunskap om produkter och installationsentreprenader för att skapa inspirerande och hållbara solcellsanläggningar. Vi hjälper våra kunder att nå framgång!